top of page

LYRICS

MUSIC

Notes Book

Album 5: Nyob ze kuv

Kev Kaajsab

By: NXF. Noah Vang

 

Kuv muaj kev kaajsab, kaajsab le tug dlej kws dlwg dlwg dlwg

I have a peace,  peace like a river that flows, flows, flows

Vim muaj koj Tswv Yexus, ua tug tswv hab cov kuv lub neej

Because I have Jesus as Lord of my life

Kuv tsis ntshai dlaab tsi, ua lub neej luag ntxwv ntxhi, muaj tug Vaajtsuj nplig

I will not fear, but rejoice With the holy spirit

 

Thaum kuv xaav txug koj, Vaajtswv koj kev hlub kws tshab tshab 

When I ponder upon your love and mercy Lord  that is new every morning

Kuv tsaa lub suab qhuas Koj, vim Koj yog tug zoo tag tag

I lift my voice to praise You, for You are always good

Kuv lub neej tshaav ntuj, tsis muaj txuj kev ntxhuv, Le cov txiv huv Vaajlugkub..

My life shines again, there is no more worry , Like the fruits of the spirit in the bible

Chorus: 

Kuv lug...Qhuas Koj...Tswv Yexus...tug zoo. Kuv lug..Cuag Koj...Vaajtswv...tug muaj fwjchim! 

I praise you Lord for you are good, I come before you Lord for you are mighty

SOLO

Kuv yuav ua lub neej, hum koj lub sab kuas muaj nuj nqe 

I will live my life with purpose according to your will 

Vim kuv xaav txug sau ntuj, thaum kuv tso txhua yaam tso tseg

Because I desire heaven when I leave everything behind me

Kuv lub neej fij rua koj, tsis khuv xim ib qhov. Yog muaj koj lug ua tug cov….

I dedicate my life to you, no looking back, as you lead me     (Back to Chorus)

Xaav Cuag Koj

By NXF. Noah Vang

Huv lub nplajteb nuav yeej tsis muaj tug zoo cuag koj

In this world there is no one like you

Koj zoo le lub nub kws ci tshaav ntuj suv sov…

You were the sunlight that radiated through

Koj yog kuv txujsa, tu nrho ces tsis caj

You’re my life, apart from you how could I survive 

Ua caag koj tso kuv nyob ua ntsoj ntsuag lwj sab..

Why did you leave me alone orphaned by love

 

(Chorus1)

Kuv hlub koj...xaav cuag koj, kuv hlub koj, xaav puag koj…

I love you, wanna reach you. I love you, wanna hold you.

Los koj nyob qhov twg? (2x)  but where are you (on earth?)

Yuav pib lub neej rua qhov twg? Kuv tog ntsoov koj ib leeg xwb

Where do I start my life again? I wait only for you.

 

Ntxawm yuav hu koj lub npe, nrhav koj thoob qaab ntuj…

Though I call out your name and search for you in this world

Los koj tau nyob kaaj sab lug nrug Tswv Yexus

You are now at rest peacefully with Jesus

Koj tau txais txuj kev kaaj sab, nyob huv Nwg xubdlag

You have received perfect peace in His arms

Kuv mas ua ib sab so lub kua muag tseg ca

I will wipe away my tears (to carry on)

 

(Chorus2 )

Kuv hlub koj...xaav cuag koj, kuv hlub koj, xaav puag koj…

I love you, wanna reach you. I love you, wanna hold you.

Los koj nyob qhov twg? (2x) but where are you (on earth?)

Yuav pib lub neej rua qhov twg? Thov koj nyob suv sab nawb mog

Where do I start my life now? Rest peacefully my love.

 

 (Solo)

Wb mas le sib ntsib sau ntuj, yeej yuav muaj ib nub

There will be one day we will meet again in heaven

Txuj kev ncu yeej yuav txawj npluj, thaum wb rov sib pum

This longing will disappear when we meet again

Koj yuav nyob nrug kuv, kuv yuav nyob nrug koj…

You will be with me, I with you

Yuav rov sib cuag…. sau Vaajtswv lub ntuj Ceebtsheej

We’ll reach each other again in the Lord’s kingdom

 

Back to Chorus 1

Sib Tau Lug Uake

By NXF. Noah Vang

ft XF. Noah Vang

 

Thaum kuv pum dhleev koj thawj zag, kuv paub huv sab…

At first sight I knew in my heart

Koj yuav yog tug Vaajtswv pub lug nyob ntawd kuv xub dlag..

You’d be the one God sent to be in my arms

Txawm yuav dla pig tsawg lub roob...haav, Kuv tsuas yog koj tug taav 

( Male: Koj yog kuv tug taav)

I’d climb every mountain and go through every valley, and I’d still be your rib 

(male: you’ll always be my rib)

Kuv cog lug yuav hlub koj moog ib txhis…

I promise to love you only forever

Ca wb tuaj lub sijhawm nuav, Moog tsis txawj pluj

Let’s hold onto this moment and never let it go

Koj ob lug qhov muag qha kuv, Koj txuj kev hlub…

The love in your eyes show me

Yeej tsis muaj qhov khib hab qhov khaav, tsuas muaj kev sib faab

It does not envy or boast, but only has joy

Ua lub neej, nyob kaaj sab luag nxhi

And a life of happiness (for me)

 

 

Chorus:

Koj yog taagnrho ntawd kuv txuj kev  hlub

You are everything that I love

Kuv hlub koj tshaaj txhua yaam huv qhaab ntuj!

I love you more than this world

Muaj wb txuj kev hlub fij rua  Yexus 

Let’s place our love in Christ

Ua lub neej muaj kev zoo sab tshaav ntuj…

Live a life of abundant happiness 

 

Kuv mam xyum ua tug neeg kws muab txuj kev zoo

I will be that person that showers goodness

Coj lug ywg lub cuab lub yig, tsis pub koj poob

Rooting it in our home, won’t  let you drop

Ib lug kua muag kws yuav tu sab

A single tear of disappointment

Tshua xaav muaj kev zoo sab

Only desiring happiness

Thov Vaajtswv foom koob moov zoo rua wb

I pray God to bless us always

 

Chorus

Nyob Ze Kuv

By NXF. Noah Vang

Saib kuv ob ntxhais teg, puas zoo le? Kuv txuj kev hlub...tsis muaj nuj nqe?

Look at these two hands, does it show? A love of worthlessness?

Kuv cov ntshaav dlwg sau ntoo khaublig. Vim kuv hlub koj, tuag cawm koj dlim

The blood I shed on the cross. Redeemed you because I loved you

 

Lub ntuj tsaus nti, txhua yaam taag huvsi. Npaum nuav los caag, koj yeej tsis tig

It was  all finished as the sky darkened . This (love) so much but you still can’t turn

Rov lug saib kuv,  ua caag koj txhaj. Paub tha kuv hlub koj tshaaj kuv txujsa!

Turn to me, why can’t you see. That I love you more than my life

 

(Chorus)

Thov koj lug nyob ze…..kuv….Kuv txhaj nyob ze

Thov koj lug nyob ze….kuv...Kuv tsis tso koj tseg!

Come draw near to me, so I will draw near

Come draw near to me, I won’t let you go

 

Koj xaav tau txhua yaam koj xaav. Tabsis ua tsis tau, yog kuv tsis paab

You only think what you want to think. But you can’t do anything without my help (power)

Dleb ntawd kuv, ua tsis tau dlaabtsi. Nyob ze kuv, txhua yaam yog koj le….

Far from me, you won’t be able to do anything. Near to me, everything will be yours

 

The Journey (Music)

By NXF. Noah Vang

Violinist: XF. Noah Vang

A musical instrumental for reflection and meditation composed by NXF. Noah Vang. This piece speaks to the journey of life and encompasses all 5 themes from all albums.

 

Taug Koj Txujkev | The start of following God's will

Tshaav Ntuj | Embracing the morning glory of God's grace

Casab Txhua lub Sijhawm | Trusting God  and having hope in all circumstances, even through the hills and valleys of life

Crown of life | Running the race to receive the crown of life

Nyob ze kuv | Drawing close to God again as the journey continues

 

 

 

Pab Kuv Dim

By NXF. Noah Vang

ft Yajsab Moua

(FEMALE)

Ntuj tsaus ntuj qua nti, yuav tsis pom qab ua dabtsi?

My world has turned dark, I don’t know where to start

Thiab kuv lub siab quaj….. Nrhi….

My heart aches

Thov koj hnov kuv lub suab, tig qhov twg los tsis hnov koj

Please hear my cry, I turn everywhere, but I can’t hear you

Thov koj los cawm... kuv dim.  Please save me

 

Yexus, koj nyob qhov twg? Kuv nyob ntawd no….tog ntsoov koj xwb

Jesus, where are you? I’m right here, I need you!

Koj lub hwjchim loj tshaj lub ntuj

You’re more powerful than anything 

thov Koj cev koj ntxhais tes los hlub kuv… Pab kuv dim….

Will you please reach out your hand to me and save me

(MALE)

Tus menyuam tig los saib kuv, kuv nyob tsis deb, thov nyob ze kuv

My child will you turn to me, I am not far, but draw close to me

Tsis paub yuav ua li cas los, tig mus saib tus ntoo khaublig,

When you are lost, look to the cross

Kuv twb kov yeej txojkev tuag, thiaj li muaj hnub no

I have overcome death, till this day

 

Kuv hlub koj, tshaj kuv txojsiab, ua txhua yaav haum Vajtswv siab

I love you more than my life, and finished God’s will 

Thaum koj raug txojkev txomnyem, cia siab rau koj txoj kev--ntseeg 

When you are distressed, trust in your faith in Me

Ntawd Yexus lub npe…

Through the power of Jesus’ name

 

 

 

REPEAT CHORUS 2 (BOTH MALE AND FEMALE)

Ua Vaajtswv Tsaug

By NXF. Noah Vang

 

Ua lub neej nuav tsis yooj yim

Tau zag peb ntsib txuj kev tsaus ti

Vaajtswv, koj txuj kev hlub

 

Txhawb peb lub zug thaum tsis pum

Cov peb taug txuj kev kws tshaav ntuj

Vaajtswv, peb thov qhuas Koj

 

Bridge: 

Rua txhua yaam Koj pub hab foom koob moov,  yeej yuav piv tsis tau…

Txhua yaam zoo yog lug ntawd koj ib leeg, qhov nuav peb paub zoo

Yog tsis muaj Koj, peb lub neej…

Tsis muaj kev kaajsab…

Tsaa peb lub suab qhuas,  Koj ib leeg xwb! 

 

Chorus: 

Peb ua koj tsaug Vaajtswv, Peb ua koj tsaug Vaajtswv

Peb ua koj tsaug Vaajtswv, Thov qhuas Koj moog taag ib sim!

 

(SOLO)

In a world of pain and darkness

You are the light of peace and purpose

God, we need you!

 

You give us strength when we can’t do it

Light our path in times of darkness

God, we praise you

 

For everything you give and take Lord, your love is constant

And everything that’s good it comes from you, your love is priceless

Without you where would be

There would be no peace

We lift our voice to praise Your majesty! 

 

We give you praise our God, We give you praise our God,

We give you praise our God, You are worthy of our praise! 

Yexus Muaj Fwjchim

By NXF. Noah Vang

 

Yexus, lub fwjchim muaj zug tshaaj txhua yaam

Jesus, His power is greater than anything

Yexus, txuj kev hlub dlaav tshaaj dlej haj txwv

Jesus, His love is wider and deeper than the ocean

Pub rua tuabneeg huv lub nplajteb…

For us all 

Nwg tsis khuv xim nwg txujsa…

He died unselfishly

 

(Chorus1)

Tsim nyog peb suavdlawg qhuas tug Tswv Yexus!

Jesus you are deserving of our praise

Tsim nyog peb suavdlawg fij taagnrho pub Nwg

Jesus you are deserving of our offering

Vim sau ntoo khaublig, Nwg cawm peb

Because you died on the cross to save us

Dlim dlau txuj kev tsaus ntuj txomnyem…

And free us from darkness

 SOLO

Yexus, hlub tshua txug tug laug hab tug hluas

Jesus, He loves the young and the old

Yexus, tsis xaiv ib leejtwg lub tsev  muag

Jesus, He does not discriminate

Nwg hlub txhua leej txhua tug…

He loves us all

Peb yuav tsum xyum lawm le Nwg….

An act we all should follow

 

(Chorus2)

Tsim nyog peb suavdlawg moog qha txuj moo zoo…

It is deserving that we should spread the gospel

Rua txhua leej haiv neeg huv lub nplajteb nuav

To all people in the world

Peb yuav tsum rau sab ualub teeb ci

Let us shine a bright light

Peb tug Tswv Yexus lub fwjchim! 

To reflect the power of Christ

Complimentary Album lyrics

Free downloadable pdf files

Label: SuabgraceMusic | NXF. Noah Vang

All songs written and produced by Gaoshoua H. Vang (NXF. Noah Vang)

Copyright. 2020. GaoshouaHer.

bottom of page