top of page

New Album

Release

15 Tracks with 8 original songs & 7 instrumentals all in one CD

NXF. TxawjNus daim nkauj tawm tshiab muaj 15 tracks (8 txoj nkauj thiab 7 txoj music). Yog leejtwg xav tau, peb txais tau Paypal no. 

 

 Yog leejtwg xav order los ntawd Facebook pay, sau ntawv tau rau suabgrace@gmail.com. Peb zoo siab txais Facebook pay thiab. Ua tsaug. 

 

bottom of page